Over Noodplanning & Crisisbeheer

Gouverneur Jos Lantmeeters

Sinds 1 september 2020 is Jos Lantmeeters gouverneur van de provincie Limburg.

De gouverneur heeft een aantal taken, waaronder veiligheidstaken als commissaris voor de federale regering. In brede zin maken ook noodplanning en crisisbeheer hier deel van uit. De dienst Noodplanning en Crisisbeheer Limburg ondersteunt hem bij het uitvoeren van deze taken.

De gouverneur heeft ook een eigen website: www.gouverneurlimburg.be

Jos Lantmeeters - Gouverneur van Limburg
Gouverneur Jos Lantmeeters
De Maas binnen haar normale bedding

Provinciale fase

Bij een crisis van een grotere omvang kondigt de gouverneur de provinciale fase af en leidt hij het provinciaal crisisoverleg. Samen met experten uit de nood- en veiligheidsdiensten beslist hij wat de volgende stappen zijn in de aanpak van de crisis. Denk bijvoorbeeld aan het bijkomend inzetten van materiaal en manschappen, de evacuatie van bepaalde gebieden, het inrichten van opvang voor getroffenen, informatieverstrekking aan de bevolking, enz.

Het afkondigen van de provinciale fase gebeurt wanneer een incident meerdere gemeenten gelijktijdig treft of wanneer een gemeente over onvoldoende middelen beschikt om de situatie te beheren. Hierdoor kunnen middelen uit heel de provincie worden ingezet om bijstand te verlenen. Hoe lang een provinciale fase duurt, hangt af van de aard en de omvang van het incident.

Federale fase

Wanneer er een nood- of crisissituatie ontstaat met een omvang die een beheer op federaal niveau vereist (hetgeen een nog ruimere inzet van middelen mogelijk maakt) of omdat de gevolgen van de noodsituatie de provinciegrenzen overstijgen, kan de federale fase worden afgekondigd.

Het Nationaal Crisiscentrum neemt dan de leiding over, waarbij de federale nood- en interventieplannen in werking treden. Het is de beleidscel (soms ook het Federaal Coördinatiecomité of COFECO genoemd) die vanaf dan de noodzakelijke beslissingen neemt. De rol van de gouverneur beperkt zich dan tot het coördineren van de uitvoering. De coronacrisis, waarbij de federale fase werd afgekondigd in maart 2020, is hiervan een voorbeeld. 

In het geval er met de crisis ook een gerechtelijk onderzoek gepaard gaat (bijvoorbeeld bij een terreuraanslag), bepaalt het Openbaar Ministerie (federaal parket) mee welke stappen er dienen te worden genomen en welke informatie er kan worden verspreid.  Dit was bijvoorbeeld het geval bij de zoekacties naar de gewapende militair in mei 2021. 

Luchtsteun federale politie