Beheren

Noodsituaties beheren

Tijdens een noodsituatie is het belangrijk dat de crisis zo snel en zo goed mogelijk wordt aangepakt. Door de procedures in het noodplan te respecteren, proberen we de gevolgen te beperken.

alt-text

Wanneer zich een noodsituatie voordoet, zullen de vastgelegde procedures uit de noodplannen gevolgd worden ten einde om de mogelijke schadelijke gevolgen zo snel en zo goed mogelijk te beperken.  

Indien de noodsituatie een multidisciplinaire aanpak vereist, zal er operationele coördinatie tussen de verschillende diensten plaatsvinden. Deze coördinatie op het terrein wordt gerealiseerd door de CP-Ops of Commandopost Operaties bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende hulpdiensten of zogenaamde disciplines.  De organisatie die betrokken is bij een noodsituatie, kan gevraagd worden deel uit te maken van de Commandopost Operaties en/of het Coördinatiecomité. Op die manier kunnen zij als expert voor hun onderneming of vakgebied de nodige adviezen aanleveren.  

Wanneer het incident het “alledaagse” overstijgt en beleidscoördinatie vergt, zal er beroep gedaan worden op de bevoegde overheden.  In dit geval kondigt de betrokken overheid een fase af en activeert een noodplan. In dit noodplan staat beschreven wie betrokken wordt, welke structuren moeten worden opgericht, organisatie van onderlinge communicatie, enzoverder.  Op provinciaal niveau zal de gouverneur de provinciale fase afkondigen. Samen met een team van specialisten en de noodplanningscoördinator wordt er binnen het provinciaal crisiscentrum een beeld gevormd van de situatie. Op basis van deze beeldvorming wordt een strategie afgesproken en de uitvoering gecoördineerd. Dit team noemt het CC-Prov of het Provinciaal Coördinatiecomité. Zij buigen zich over de strategische of beleidsmatige kant van de noodsituatie en verzorgen de crisiscommunicatie. Indien de beleidscoördinatie zich beperkt tot het gemeentelijke niveau, zal de burgemeester een gemeentelijke fase afkondigen en plaatsnemen in het CC-Gem of Gemeentelijke Coördinatiecomité. Dit comité volgt in grote lijnen dezelfde werkwijze van de provinciale tegenhanger. Indien het incident een federale beleidscoördinatie vereist, wordt er een federale fase afgekondigd door de Minister van Binnenlandse Zaken. Na het afkondigen van een federale fase komen er vier verschillende cellen samen, namelijk de evaluatiecel, het Federaal Coördinatiecomité (COFECO), de beleidscel, en de informatiecel. Het federaal coördinatiecomité zal steeds in nauw contact staat met het provinciale niveau, dat besluiten binnen hun eigen bevoegdheid zal uitvoeren.  

Het afkondigen van een provinciale fase zal steeds gecommuniceerd via deze kanalen: 

De communicatie betreffende een gemeentelijke en federale fase zal verlopen via de kanalen van de gemeenten en de federale overheid.